חייגו עכשיו 054-4417980 054-4417980
צור איתנו קשר
כפתור לפתיחת תפריט נגישות

תפריט נגישות

1. רקע

מוסד חינוכי שקבל רישיון הפעלה זמני חייב, לקראת תום תחולת הרישיון (חודש מרס), להגיש בקשה מסודרת לחידושו על פי לוחות הזמנים שנקבעו על ידי אגף א’ החינוך המוכר שאינו רשמי ובמעמד זה להוכיח כי הוא עומד בכל דרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות כפי שייקבעו מעת לעת.

2.מטרת הנוהל

הנוהל שלהלן נועד לפרט את התהליך של הגשת הבקשה לחידוש רישיון להפעלת מוסד חינוכי.

3. סימוכין

3.1.חוק הפיקוח על בתי-ספר, התשכ”ט-1969, וחקיקת המשנה מכוחו (להלן “חוק הפיקוח”)

3.2.חוק לימוד חובה, התש”ט–1949, וחקיקת המשנה מכוחו

3.3.תקנה 3 לתקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות

מקומיות ובשירות המדינה), התשנ”ג–1992

3.4.חוק חינוך ממלכתי, התשי”ג-1963, וחקיקת המשנה מכוחו

3.5.חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס”ח-2008

3.6.חוזרי המנהל הכללי המתפרסמים מעת לעת וחלים על מוסדות החינוך, לרבות חוזר הוראות

קבע סב/6(ב) בנושא הבטיחות.

4. הגדרות

4.1. בעלות: תאגיד המאוגד על-פי חוקי מדינת ישראל המפעיל או מתעתד להפעיל מוסדות חינוך לפי חוק פיקוח על בתי הספר, לרבות מוסדות פטור במדינת ישראל ובהתאם להוראות הדין.

4.2. מוסד חדש: מוסד המבקש רישיון לראשונה וכן מוסד שפעל ברישיון כדין שנה אחת ומבקש

לחדש את הרישיון לקראת שנת פעילותו השנייה ברצף.

4.3. רשות הבריאות (להלן “הרשות”): הגורם המוסמך מטעם משרד הבריאות לעניין קביעה

ואישור של רמת התברואה במוסדות, לרבות במוסדות חינוך.

4.4. אחראי תברואה: אחד מאלה:

4.4.1. בעל תעודה של אחראי לתברואה ולסביבה (תברואן מוסמך) שהנפיק מוסד המוכר על ידי משרד הבריאות לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודים בהיקף של 1,200 שעות לפחות

4.4.2. בעל תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים במדור הנדסת הסביבה

4.4.3. בעל תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים בתחום הרלוונטי, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד המוכר על ידי משרד הבריאות לאחר סיום, בהצלחה, של התכנית ללימודי השלמה בתברואה

4.4.4. בעל תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה בתחום הרלוונטי יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר על ידי משרד הבריאות לאחר סיום בהצלחה של התכנית ללימודי השלמה בתברואה

4.4.5. בעל תעודת רישום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת סביבה שבענף הנדסה אזרחית עם השלמה ללימודי תברואה

4.4.6. בעל תואר ראשון במדעי איכות הסביבה ממוסד להשכלה גבוהה.

4.5. מבדק אחראי תברואה: מבדק תברואתי המתבצע על ידי אחראי תברואה מוסדי המבצע

בקרות פעם בשנה. המבדק יתבצע על גבי טופס ייעודי שהוכן על ידי משרד הבריאות (ראה טופס בנספח ו’).

4.6. עורך מבדק בטיחות מוסדות חינוך: בוגר קורס עורכי מבדק במוסדות חינוך ומחזיק בתעודה

זו, אשר מתפקידו לבדוק פעם בשנה לפחות את עמידתו של המוסד החינוכי בכלל הנחיות המשרד מבחינה בטיחותית.

4.7. מנהל בטיחות מוסדות חינוך: עובד רשות מקומית או בעלות שיש בה מעל 50 מוסדות,

המנהל את כל נושא הבקרה והפיקוח עלבטיחות מוסדות חינוך.

4.8. נספח ג: טפסים של הצהרת הבעלות וחוות-דעת רואה החשבון של הבעלות המתוקצבת. ההצהרה של הבעלות היא על תשלום כנדרש של שכר המורים. חוות-הדעת של רואה החשבון היא עלהצהרת הבעלות לגבי תשלום השכר כאמור ועל איתנותו הפיננסית של התאגיד.

4.9. נוהל תקצוב – נוהל הכולל הגשת מסמכים ותצהירים של הבעלות המבקשת תקציב לראשונה במטרה להוכיח-

4.9.1. את התאגדות הבעלות כדין ובהתאמה למטרותיה המוצהרות;

4.9.2. את האיתנות הפיננסית הנדרשת להפעלת מוסדות חינוך לפי חוק הפיקוח;

4.9.3. את תשלום שכר לעובדי ההוראה כדין במוסדות החינוך הפעילים.

במסגרת נוהל זה הבעלות נדרשת להצהיר כי תשתמש בתקציב בהתאם להוראות המשרד.

4.10. מוסד חינוכי (רגיל): מוסד חינוכי המבקש לפעול ברישיון לפי חוק הפיקוח.

4.11. מוסד כנסייתי-קתולי: מוסד חינוכי הנכלל ברשימת המוסדות הקתוליים תחת “הכס הקדוש”.

4.12. מוסד תרבותי-ייחודי: מוסד כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים- ייחודיים התשס”ח- .2008

4.13. מוסד פטור: מוסד חינוכי המוכר לצורך פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש”ט-1949.

5. שיטה

5.1 הוראת שעה להתשע”ב

5.1.1. רישיון שניתן בשנת הלימודים התשע”א למוסד המחדש את הרישיון יוארך לפי הוראת

סעיף זה עד סוף שנת הלימודים תשע”ה, ובלבד שהתקיימו התנאים האלה:

5.1.1.1. המוסד המחדש פעל לפחות בשנתיים האחרונות ברצף וללא דופי[1], והיה ברשותו רישיון בתוקף.

5.1.1.2. מוסד חדש שקיבל רישיון בשנת הלימודים התשע”א לשנה אחת יקבל רישיון לשנה אחת נוספת, ורק משנת הלימודים התשע”ג הוא יוכל לחדש רישיונו לחמש שנים, בתנאי שבשנתיים לקיומו לא נתגלו לקויים או תוקנו הליקויים שנתגלו.

5.1.1.3. הרישיון ניתן ללא התניות או שהבעלות נתנה מענה מלא להתניות (בכל מקרה של ספק בטיחותי או בריאותי, לא יחודש הרישיון לתקופה של עד סוף שנת הלימודים התשע”ה, אלא באישור הגורמים המקצועיים) .

5.1.1.4. הבעלות על המוסד החינוכי תתחייב בכתב לעמוד בכל כללי הרישוי (ראה נספח

א) ותעביר למינהלת הרישוי את טופס ההתחייבות כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של הבעלות יחד עם תוצאות מבדקי הבריאות והבטיחות הסביבתית וזאת עד יום חמישי, כד ניסן תשע”א, 28 באפריל 2011.

5.1.2. יודגש כי בעלויות שלא יעבירו למינהלת הרישוי את טופס ההתחייבות לעמוד בכל כללי הרישוי האמורים או לא יצרפו את תוצאות מבדקי הבריאות והבטיחות הסביבתית – רישיונן לא יחודש.

5.2 הנחיות כלליות

5.2.1 החל משנת הלימודים התשע”ב, יפעל משרד החינוך כדי להעניק למוסדות החינוך רישיונות לתקופה של עד חמש שנים.

5.2.2 רק תאגידים בעלי רישיון יתוקצבו על ידי המשרד.

5.2.3 יודגש כי משרד החינוך לא ינפיק רישיון רטרואקטיבית בכל מקרה.

5.2.4 במקרים שבהם יימצאו ליקויים בתחום הבריאות או בתחום הביטחון במהלך שנת הלימודים במוסדות שניתן להם רישיון יפעל האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי לבטל את הרישיון שניתן, ובכלל זה הפסקת התקצוב והוצאת צו סגירה.

5.2.5 כדי שיהיה אפשר להעניק רישיון לחמש שנים יוקפד על יישום העקרונות האלה:

5.2.5.1 פנייה של בעלות לחידוש רישיון תיבדק באופן יסודי ומדוקדק של כל הגורמים הנוגעים בדבר: תחום הרישוי באגף, נציג משרד הבריאות, הפיקוח הפדגוגי של משרד החינוך, קב”ט משרד החינוך, חשבות המשרד הפועלת בהנחיית האגף.

5.2.5.2 ככלל, יחודש הרישיון לתקופה של עד חמש שנים למוסדות שפעלו ברישיון כדין וללא דופי בשנתיים האחרונות ברצף לפחות, בתנאי שהבעלות תעמוד בכל הדרישות שיוצגו להלן, ובתנאי שהרישיון שניתן לה לא כלל התניות או שההתניות שניתנו ברישיון קיבלו מענה שיספק את גורמי המשרד או את משרד הבריאות, בהתאמה.

5.2.5.3 במקרים שבהם משרד החינוך או משרד הבריאות ימצאו שקיימים ליקויים

שאינם מאפשרים מתן רישיון למוסד החינוכי ליותר משנת לימודים אחת, יהיה תוקף הרישיון לשנה אחת בלבד, וחידושו לקראת שנת הלימודים הבאה יטופל כמו פנייה לחידוש רישיון.

5.2.5.4 ככלל, במקרה שניתן אישור לפרקי זמן שונים בעקבות מבדק תברואתי או

בטיחותי או פדגוגי, יהיה תוקף הרישיון שיינתן לפי הזמן הקצר יותר (למשל:

אם האישור התברואתי שיינתן יהיה לשלוש שנים, האישור הבטיחותי לשנתיים והאישור הפדגוגי לחמש שנים, יינתן רישיון לשנתיים בלבד).

5.2.5.5 אי עמידה בתנאים שעיקריהם מפורטים להלן, תיחשב הפרה של תנאי הרישיון וצפויה להוביל לנקיטת צעדים כגון הפסקת התקצוב, קיזוז כספים,

ביטול הרישיון והוצאת צו סגירה נגד המוסד החינוכי.

5.2.6 דרישות משרד הבריאות

5.2.6.1 כל בעלות מחויבת לרכוש את שירותיו של בעל תעודה המעידה על השכלה

מקצועית בבריאות הסביבה (להלן “אחראי תברואה”[2]), והוא ייתן למוסד חוות דעת תברואתית, פעם בשנה לפחות.

5.2.6.2 במוסדות שהבעלות עליהם היא רשות מקומית, אפשר שהתברואן שיבצע את הביקורת יהיה התברואן של הרשות.

5.2.6.3 רשימה של אחראי תברואה נמצאת בלשכת ההדרכה של משרד הבריאות. אפשר להיעזר בה לצורך איתור אחראי תברואה בפניה למפקח הארצי ברשות הבריאות (שכתובתו ZEEV.FISH@MOH.HEALTH.GOV.IL).

5.2.6.4 בעלות המעסיקה אחראי תברואה תעביר את פרטיו (קורות חיים ואישורי השכלה בהתאם לנדרש בס’ 4.4 לעיל) למינהלת הרישוי במצורף לדוח התברואה הראשון שימולא וייחתם על ידו (דוגמה לדוח אחראי תברואה ראה בנספח ו)

5.2.6.5 על טופס הבדיקה ועל פרטיו האישיים של אחראי התברואה להגיע למינהלת הרישוי עד יום חמישי, כ”ד בניסן התשע”א, 28 באפריל 2011. המינהלת תבדוק את שלמות המסמכים, תסרוק אותם למערכת הרישוי ותשלח אותם בדוא”ל למפקח הארצי ברשות הבריאות.

5.2.6.6 רשות הבריאות תבדוק את טופס הבדיקה ותעדכן את המינהלת לגבי החלטתה. החלטת הרשות תעודכן באתר הרישוי ועל הבעלות לעקוב אחר סטטוס ההחלטה ולפעול בהקדם.

5.2.6.7 במסגרת הבדיקה התברואתית השוטפת (החל מהשנה השלישית ואילך) תעביר הבעלות למינהלת הרישוי את כל המסמכים המעידים על בדיקות התברואה שביצעה באמצעות אחראי התברואה לא יאוחר מ-30 באפריל בכל שנה. עותק של מסמכים אלה יישמר בתיק ייעודי במוסד החינוכי ובמשרדי הבעלות על המוסד למשך חמש שנים לפחות.

5.2.6.8 מינהלת הרישוי תסרוק את טופס הבדיקה המלא ותשלח אותו בדוא”ל לנפה המתאימה במשרד הבריאות.

5.2.6.9 משרד הבריאות יפעיל מערך בקרה שיטתי, שיבקר את כל מוסדות החינוך

באופן רציף בהיבט התברואתי. בנוסף, יבדוק מערך ביקורות העומק כל מוסד

חינוכי פעם בחמש שנים לצורך אישור המוסדות.

5.2.6.10 הבעלות תתחייב לעמוד בכל ההנחיות של אחראי התברואה ולהפעיל ולקיים את

המוסד לפי ההנחיות שייקבעו מעת לעת על ידי משרד הבריאות.

5.2.6.11 בכל מקרה שיתגלו ליקויים בביקורות ו/או יתגלה שהבעלות לא קיימה או לא מילאה את הנחיות משרד הבריאות, ובכלל זה העסקת אחראי תברואה העונה

על דרישות משרד הבריאות, ישקול המשרד את ביטול הרישיון שניתן למוסד, את התנייתו בתיקון הליקויים או הוצאת צו סגירה נגד המוסד החינוכי, ובכלל זה הפסקת התקצוב וקיזוז כספים.

5.2.6.12 להלן טבלה מסכמת לביצוע בדיקות תברואה לצורך מתן רישיון למוסד חינוכי*:

השלב

פעילות מינהלת

השנה

מבצע הבדיקה

טופס חוו”ד

לו”ז להעברת חוו”ד

טיפול הגורם המוסמך

תוקף האישור

מוסד חדש

ניתוב

טרום פתיחת מוסד

מפקח רשות הבריאות על בסיס מסמכי הבעלות

דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

בתוך 60 יום מהניתוב ולא יאוחר מסוףחודש יוני לפני תחילת שנה”ל

הוצאת אישור מקדמי

שנה

(מותנה באישור המשלים)

שנה 1

מפקח רשות הבריאות

דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

עד סוף חודש נובמבר

הוצאת אישור משלים

דף חוסרים

שנה 1

אחראי התברואה

דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור של רשות הבריאות

שנה

דף חוסרים

שנה 2

אחראי התברואה

דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור של רשות הבריאות

שנה

מוסד מחדש

דף חוסרים

שנה 3

אחראי התברואה

דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור של רשות הבריאות

עד חמש שנים**

דף חוסרים

שנה 4-7

אחראי התברואה

דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

עד סוף חודש אפריל שבכל שנה

בדיקה שיטתית וביקורות עומק שיטתיות וכן עפ”יהצורך

* הטבלה אינה מתייחסת לכל המקרים האפשריים (למשל: למקרה שבו ניתן אישור לשכת הבריאות לשנה אחת בלבד).

** אלא אם נמצאו לקויים שלא תוקנו על פי הנחיות המשרד

5.2.7 דרישות הבטיחות של משרד החינוך במסגרת בקשה לחידוש רישיון:

5.2.7.1כל בעלות תפעיל/תשכור שירותים של עורך מבדק מוסדות חינוך בעל הכשרה

ותעודה מתאימה[3], והוא יבדוק את המוסד החינוכי פעם בשנה ויאשר אותו מבחינה בטיחותית על גבי טופס “התאמת תשתית ליעודה” (ראה בנספח ד) לקראת פתיחת שנת הלימודים ולא יאוחר מ-30 באפריל לפני פתיחת שנת הלימודים. במוסדות שהבעלות עליהם היא הרשות המקומית, המוסד יכול להיבדק על ידי מנהל הבטיחות הרשותי שהוא בעל הכשרה ותעודה מתאימה.

הבעלות תעביר את האישורים בדואר 24 למינהלת הרישוי בתוך שלושה ימי עבודה ממועד קבלת דוח הבטיחות כשהוא מלא וחתום על ידי עורך המבדק.

5.2.7.2בעלות שלא תפעיל/תשכור מנהל בטיחות מוסדי או עורכי מבדק מוסדיים או תעסיק מנהל בטיחות/עורכי מבדק בטיחותי אשר אינם עונים על כל הדרישות המפורטות בחוזר המנכ”ל בנושא הבטיחות לא תוכל לקבל אישור בטיחותי, ומכאן שלא תוכל לקבל רישיון למוסד החינוכי.

5.2.7.3 רשויות מקומיות ובעלויות שיש בבעלותן למעלה מ-50 מוסדות יעסיקו מנהל בטיחות מוסדות חינוך שינהל את כל נושא הבקרה והפיקוח על בטיחות מוסדות החינוך של הבעלות.

5.2.7.4 כדי לוודא כי עורכי מבדק הבטיחות המוסדיים/ מנהל הבטיחות המוסדי אכן עונים על כל הדרישות ולהכניסם למאגר מנהלי הבטיחות ולמסגרת עורכי המבדק הבטיחותיים של המשרד על כל בעלות לצרף לדוח הבטיחות הראשון שיועבר למינהלת הרישוי קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלתו של עורך מבדק הבטיחות/מנהל הבטיחות.

5.2.7.5 ללא קבלת המסמכים הנדרשים במועד שנקבע לא יוכל קב”ט האגף לבדוק

ולאשר את הדוחות שיועברו על ידי הבעלות, ומכאן שלא יוכל לתת אישור הפעלה בטיחותי למוסד.

5.2.7.6 תהליך המבדק השנתי יבוצע בהתאם לרשימות המבדק המפורטות בחוזר המנכ”ל בנושא הבטיחות, ויכלול את השלבים האלה: סיור ראשוני בשטח, הוצאת דוח מפורט של סיכום המבדק[4] שיועבר לבעלות ולהנהלת המוסד, בדיקת תיקון הליקויים ואישורם בשטח, הוצאת אישור בטיחות חתום על ידי עורך המבדק ועל ידי הבעלות ב”טופס התאמת תשתית לייעודה” והעברתו למינהלת הרישוי לא יאוחר מ-30 באפריל לפני פתיחת שנת הלימודים.

5.2.7.7 הבעלות מחויבת להעביר את האישורים בדואר 24 למינהלת הרישוי בתוך 3 ימי עבודה ממועד קבלת דוח הבטיחות כשהוא מלא וחתום על ידי עורך המבדק.

5.2.7.8 עותק מהמסמכים יישמר בתיק ייעודי במוסד החינוכי ובמשרדי הבעלות על המוסד למשך חמש שנים לפחות, והבעלות תחויב לדאוג לגיבוי מתאים והולם

של המסמכים.

5.2.8 תנאים לגבי מוסד לו ניתן רישיון כדין

5.2.8.1 מוסד שברשותו רישיון בתוקף נדרש לבצע מבדק באמצעות עורך מבדק מוסדות חינוך פעם בשנה לפחות.

5.2.8.2 המבדק השנתי יבוצע בהתאם לרשימות מבדק המופיעות בחוזר המנכ”ל המעודכן, ויכלול את השלבים האלה: סיור ראשוני בשטח, הוצאת דוח סיכום מבדק מפורט[5] שיועבר למינהלת הרישוי ויישמר בתיקי הבעלות ובמוסד בהתאם להוראות ב- 5.2.7.6 לעיל.

5.2.8.3 במסגרת המבדק על הבעלות לדווח באמצעות הטופס “מבדק בטיחות למוסד

שברשותו רישיון בתוקף” על תיקון הליקויים בקדימות 1 ועל ההתחייבות לתיקון הליקויים בקדימויות 2- 3 ולצרף את האישורים הנדרשים (ראה בנספח ה) על פי רשימת המבדק.

5.2.8.4 את טופס המבדק תשלח הבעלות למינהלת הרישוי לא יאוחר מ-30 באפריל לפני

פתיחת שנת הלימודים. עותק מטופס המבדק תשמור הבעלות בתיק המוסד.

5.2.8.5 טופס שנמצא חסר (ללא דיווח על תיקון, חתימת הבעלות בהתחייבות

בתכנית לשיפור הבטיחות, אישורים, התייחסות לניהול הבטיחות וכו’) יוחזר לבעלות, ויביא את המשרד לנקוט צעדים לפי הנדרש, לרבות הפסקת התקצוב, קיזוז כספים, ביטול הרישיון והוצאת צו סגירה נגד המוסד.

5.2.8.6 הבעלות מחויבת לעמוד בדרישות עורך המבדק ולבצע את תיקון הליקויים ואת השיפורים בהתאם לדרישות עורך המבדק ולהנחיות משרד החינוך המופיעות בחוזרים ובהנחיות המתפרסמות מעת לעת.

5.2.8.7 משרד החינוך יבצע מעת לעת מבדקים מדגמיים במוסדות החינוך. במבדקים אלו ייבדקו אפקטיביות הבטיחות במוסד, אישורי הבטיחות השנתיים, תיק הבטיחות המוסדי, קיומו של רכז ביטחון ובטיחות מוסדי (בבית ספר), קיומם של חוזרי מנכ”ל בנושא ביטחון, בטיחות ושע”ח, קיומם של נהלים פנימיים הכוללים דיווח על תאונות תלמידים והפקת לקחים.

5.2.8.8 בכל מקרה שבו יתגלו ליקויים בביקורות העומק ו/או יתגלה שהבעלות לא

קיימה או לא מילאה את כל ההנחיות שהוזכרו לעיל, ובכלל זה ביצוע בדיקות ומבדקים שנתיים נאותים, ינקוט המשרד באמצעים לפי הנהוג, לרבות הפסקת תקצוב, קיזוז כספים, ביטול הרישיון והוצאת צו סגירה נגד המוסד החינוכי.

5.2.8.9 להלן ריכוז הפעולות המתבצעות כדי לוודא את עמידת המוסד בהנחיות האגף:

השלב

ניתוב

השנה

מבצע הבדיקה

טופס חוו”ד

לו”ז להעברת חוו”ד

טיפול הגורם המוסמך

תוקף האישור

מוסד חדש

ניתוב

טרום פתיחת מוסד

יועץ הבטיחות של הבעלות

טופס התאמת תשתית ליעודה

חודש יוני

לפני תחילת שנה”ל

בדיקה ואישור על ידי האגף

שנה

(מותנה במבדק נוסף במחצית השנה הראשונה)

שנה 1

יועץ הבטיחות של הבעלות

טופס התאמת תשתית ליעודה

עד סוף חודש יוני

בדיקה ואישור על ידי האגף

שנה

דף חוסרים

שנה 2

יועץ הבטיחות של הבעלות

טופס התאמת תשתית ליעודה

עד סוף חודש יוני

בדיקה ואישור על ידי האגף

שנה

מוסד מחדש

דף חוסרים

שנה 3

יועץ הבטיחות של הבעלות

מבדק בטיחות למוסד שברשותו רישיון בתוקף

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור על ידי האגף

עד חמש שנים*

דף חוסרים

שנה 4-7

יועץ הבטיחות של הבעלות

מבדק בטיחות למוסד שברשותו רישיון בתוקף

עד סוף חודש אפריל שבכל שנה

בדיקה שיטתית ובקורות עומק עפ”יהצורך

* אלא אם נמצאו לקויים שלא תוקנו על פי הנחיות המשרד

הטבלה אינה מתייחסת לכל המקרים האפשריים (למשל: מקרה שבו ניתן אישור לשכת הבריאות לשנה אחת בלבד)

5.2.9 דרישות פדגוגיות של משרד החינוך

5.2.9.1 הבעלות מחויבת לעמוד בכל ההנחיות הפדגוגיות של משרד החינוך ולהפעיל ולקיים את המוסד לפי הכללים והנהלים הנקבעים מעת לעת על ידי משרד החינוך כתנאי מרכזי לקבלת רישיון ולהפעלת המוסדות החינוכיים שבבעלותה.

5.2.9.2 כל שינוי פדגוגי כלשהו, שאינו עומד בכפיפה אחת עם תנאי הרישיון מחייב הגשת בקשה מראש ובכתבלמינהלת הרישוי ולמנהל המחוז המפקח על המוסד, תוך פירוט הנסיבות לבקשה.

הפיקוח המחוזי יבחן את הבקשה ומנהל המחוז יעביר את תשובתו למינהלת הרישוי בתוך ארבעה עשר יום ממועד קבלת הבקשה, והמינהלת תעדכן את אתר הרישוי.

באחריות הבעלות/המוסד לעקוב אחר החלטת המחוז באמצעות כניסה לאתר מינהלת הרישוי.

5.2.9.3 אם תשובת המפקח שלילית, תוכל הבעלות להגיש ערעור על החלטתו למנהל המחוז הרלוונטי, והוא יידון בערעור וישיב לבעלות בתוך ארבעה עשר יום על החלטתו.

5.2.9.4 המוסד יוכל לבצע את השינוי המבוקש רק לאחר קבלת אישור לכך מראש מהמפקח על המוסד/ ממנהל המחוז.

5.2.9.5 משרד החינוך יפעיל מערך שיטתי של ביקורות עומק במוסדות החינוך באופן רציף. מערך ביקורות העומק יבוצע על ידי מפקח מטעם המשרד בכל מוסד

חינוכי פעם בשנתיים לפחות, וזאת לאחר שבשנתיים הראשונות לקיומו של המוסד בוצעו בו ביקורי מפקח פעם בשנה.

5.2.9.6 בכל מקרה שיתגלו ליקויים בביקורות העומק ו/או יתגלה שהבעלות לא

מילאה את ההנחיות שהוזכרו לעיל ו/או תתקבל חוות דעת פדגוגית חדשהו/או יימצאו נסיבות נוספות המשמשות עילה להפסקת פעילות המוסד, ינקוט המשרד צעדים לפי הנדרש, לרבות הפסקת התקצוב, קיזוז כספים, ביטול הרישיון והוצאת צו סגירה נגד המוסד החינוכי.

5.2.9.7 בכל מקרה שבו לא תינתן תגובת הפיקוח הפדגוגי המחוזי על פי לוח הזמנים שנקבע בנוהלי האגף יועברו הטיפול וההחלטה למנהל האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי.

5.2.9.8 להלן ריכוז הפעולות המתבצעות כדי לוודא את עמידת המוסד בהנחיות האגף:

השלב

ניתוב

השנה

מבצע הבדיקה

לו”ז להעברת חוו”ד

טיפול הגורם המוסמך

תוקף האישור

מוסד חדש

ניתוב

טרום פתיחת מוסד

המפקח על המוסד

חודש יוני

לפני תחילת שנה”ל

בדיקה ואישור מנהל המחוז על בסיס מסמכים

שנה

(מותנה במבדק נוסף במחצית השנה הראשונה)

שנה 1

המפקח על המוסד

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור מנהל המחוז המפקח על המוסד

שנה

דף חוסרים

שנה 2

המפקח על המוסד

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור מנהל המחוז

שנה

מוסד מחדש

דף חוסרים

שנה 3

המפקח על המוסד

עד סוף חודש אפריל

בדיקה ואישור מנהל המחוז

עד חמש שנים*

דף חוסרים

שנה 4-7

המפקח על המוסד

עד סוף חודש אפריל אחת לשנתיים לפחות

בדיקה ואישור מנהל המחוז

* אלא אם נמצאו לקויים שלא תוקנו על פי הנחיות המשרד

הטבלה אינה מתייחסת לכל המקרים האפשריים (למשל: מקרה שבו ניתן אישור לשכת הבריאות לשנה אחת בלבד)

5.2.10 דרישות חשב משרד החינוך

5.2.10.1 הבעלות מחויבת לעמוד בכל הנחיות החשבות ולהפעיל ולקיים את המוסד בהתאם להוראות הדין ולפי הכללים והנהלים הנקבעים מעת לעת על ידי האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי או על ידי חשבות משרד החינוך.

5.2.10.2 בכל מקרה שבו יתגלו ליקויים או יתגלה שהבעלות לא קיימה או לא מילאה

את ההנחיות שהוזכרו לעיל, ינקוט משרד החינוך בצעדים לפי הנדרש, לרבות הפסקת התקצוב ושלילת הרישיון לבית הספר.

5.2.10.3 הבעלות נדרשת להצהיר כי השימוש בתקציב יהיה בהתאם להוראות המשרד.

5.2.10.4 חשבות המשרד רשאית לדרוש גם מהבעלויות המתוקצבות להגיש מסמכי נוהל תקצוב.

5.2.10.5 הגשת מסמכים, בדיקתם ואישורם הם תנאים הכרחיים למתן הרישיון או לחידושו, כאמור לעיל ולתקצוב הבעלות.

5.2.10.6 בהתאם לאופי המוסד נקבעו 3 נוסחים של נספח ג’:

· תרבותי-ייחודי / פטור

· כנסייתי-קתולי

· חינוכי (רגיל)

5.2.10.7 בכל מקרה שיתגלו ליקויים בהתנהלות המוסד או יתגלה שהבעלות לא

מילאה את הנחיות המשרד בכל הנושאים שהוזכרו לעיל ינקוט משרד החינוך בצעדים לפי הנדרש, לרבות הפסקת תקצוב ושלילת רישיון המוסד החינוכי.

5.2.10.8 כל בעלות תגיש את ההצהרות ואת חוות הדעת של נספח ג עד ל-30 באפריל בכל שנה. טפסים למילוי נספח ג כאמור יפורסמו גם באתר האינטרנט של האגף, יחד עם הטפסים הרלוונטיים של תחום רישוי מוסדות חינוך.

5.2.10.9 את נוהל התקצוב נדרשות להגיש בעלויות חדשות, לרבות אלו המבקשות תקצוב בפעם הראשונה. את מסמכי נוהל התקצוב יש להגיש בהתאם ללוח הזמנים להגשת מסמכי הרישוי. מסמכי נוהל התקצוב יפורסמו באתר האינטרנט של האגף לחינוך המוכר שאינו רשמי.

5.3 תהליך חידוש הרישיון

5.3.1 מוסד חינוך רשאי לפעול אך ורק על פי תנאי הרישיון שניתן לו על ידי המנהל הכללי של משרד החינוך לתקופה שנקבעה בו. לקראת תום תחולת הרישיון (חודש מרס) על הבעלים של המוסד (באמצעות מורשי החתימה של הבעלות) לפנות בבקשה לחדש את הרישיון לתקופה נוספת.

5.3.2 תוקף הרישיון שניתן בשנת התשע”א למוסד המבקש לחדש את רישיונו יוארך לחמש שנים, קרי עד לסוף שנת התשע”ה, ובלבד שהתקיימו התנאים האלה:

5.3.2.1 המוסד המחדש פעל בשנתיים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה ללא

דופי, עם רישיון בתוקף.

5.3.2.2 מוסד שניתן לו רישיון מותנה עבור שנת הלימודים התשע”א, יידרש להמציא אישורים על תיקון כל הליקויים עד יום שישי, כ”ו באדר ב’, 1.4.2011.

5.3.2.3 מוסד שלא יתקן את כל הלקויים ולא יציג את האישורים הנדרשים, לא יחודש רישיונו.

5.3.2.4 הרישיון ניתן ללא התניות או שהבעלות מענה מלא על התניות שניתנו (בכל מקרה של ספק בטיחותי ו/או בריאותי, לא יחודש הרישיון עד שנת התשע”ה אלא באישור הגורמים המקצועיים).

5.3.2.5 הבעלות על המוסד החינוכי מתחייבת בכתב לעמוד בכל כללי הרישוי על

בסיס העקרונות שצוינו לעיל. בעלויות שלא יתחייבו בכתב לעמוד בכללי הרישוי האמורים לא יקבלו הארכה שלהרישיון.

5.3.3 במהלך חודש ינואר (החל מינואר 2012) תישלח בכל שנה מינהלת הרישוי מכתב תזכורת לבעלויות שרישיונן עומד לפוג.

5.3.4 עד 31 במרס לפני המועד של תום תוקף הרישיון ימלאו מורשי החתימה בבעלות על המוסד (בית ספר או גן ילדים) את טופס הבקשה לחידוש הרישיון על כל פרטיו בכתב יד ברור.

5.3.5 תאגיד חינוך המבקש לראשונה תקצוב בגין מוסדות החינוך שבבעלותו או תאגיד המבקש לראשונה בקשה לרישיון מחויב להגיש את מסמכי נוהל תקצוב שיפורסמו באתר האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי בכפוף ללוח הזמנים של הגשת הבקשה לרישיון.

5.3.6 תאגיד המתוקצב בגין המוסדות שבבעלותו יגיש מסמכי נוהל תקצוב בהתאם להודעה על כך מטעם חשבות משרד החינוך. יובהר כי באם לא התקבלה הודעה כאמור, התאגיד איננו מחויב להגיש את מסמכי הנוהל אלא נספח ג’ בלבד. על התאגיד לוודא כי התקבלה אצלו הודעה בנושא זה ולפעול בהתאם.

5.3.7 את טופס הבקשה עם כל המצורפות הנדרשות יש להעביר במעטפה באמצעות דואר רשום או באמצעות שליח למינהלת הרישוי (חברת מרמנת, רח’ המרפא 8, הר חוצבים, ת”ד 45215, ירושלים 97774

5.3.8 צוות מינהלת הרישוי יבדוק אם כל המסמכים הנדרשים אכן הועברו על ידי הבעלות על המוסד במצורף לטופס הבקשה ואם הם עונים על כל דרישות המשרד.

5.3.9 אם המסמכים שהועברו למינהלת אינם עונים על דרישות המשרד, יישלח לבעלות “מכתב חוסרים” ובו דרישה לתקן בהקדם את הטעון תיקון או השלמה, תוך ציון מודגש כי עד קבלת כל החומר הנדרש ובמועד שנקבע לא יתחיל תהליך בדיקת הבקשה לרישיון, והמשרד רשאי לדחות את הבקשה לרישיון.

5.3.10 אם כל המסמכים הועברו על פי ההנחיות, תוציא מינהלת הרישוי מכתב ניתוב לקבלת חוות דעת מקצועיות מהגורמים הרלוונטיים.

באחריות הבעלים על המוסד החינוכי לעקוב אחר הסטטוס של תהליך הטיפול בבקשה לרישיון

5.4 יודגש כי מוסד אשר רישיונו לא חודש במועד לא יוכל להמשיך ולהפעיל את המוסד החינוכי.

6 אחריות

מנהל האגף אחראי ליישומו של נוהל זה.

7 פרסום נוהל וסייגים לפרסום

נוהלזה יועמד לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של האגף

8 מועד רענון הנוהל

אחת לשלוש שנים או עם כניסת עובד חדש לצוות הרישוי

9 נספחים

9.1 נספח א – טופס בקשה לחידוש רישיון לבית ספר

9.2 נספח ב – טופס בקשה לחידוש רישיון לגן ילדים

9.3 נספחי ג – הצהרות בדבר איתנות כלכלית של המוסד ותשלומי שכר לעובדים

9.3.1 נספח ג1- למוסד חינוך רגיל

9.3.2 נספח ג2 – למוסד כנסייתי

9.3.3 נספח ג3 – למוסד תרבותי ייחודי /פטור

9.4 נספח ד – התאמת תשתית ליעודה במוסד חינוכי

9.5 נספח ה – סקר בטיחות למוסד שברשותו רישיון בתוקף

9.6 נספח ו – דו”ח ביקורת תברואתית בבית ספר / גן ילדים

החובה למלא את נספח ג’ בנוהל זהמיועדת לבעלויות קיימות המבקשות לחדש רישיון למוסד

קיים.

יובהר כי נספח ג’ לנוהל זה אינו פוטר את הבעלות מהגשת נוהל תיקצוב כאשר נדרש לכך.

כמו כן יובהר שכל בעלות חייבת להגיש נספח ג’ כל שנה במועד הרישוי.

 


[1] ובכלל זה חוות דעת חיובית מותנית המאושרת על תנאי תיקון ליקויים “קלים”.

[2] ראה סעיף 4.4 לעיל

[3] עורך מבדק מוסדות חינוך הוא בוגר קורס “עורכי מבדק מוסדות חינוך” ומחזיק תעודה זו. ברשויות המקומיות יש “מנהלי בטיחות מוסדות חינוך”

שעברו הכשרה במשרד החינוך ובמכון התקנים הישראלי, והם רשאים לאשר מוסד חינוכי ולתת את האישור הנדרש.

[4] פורמט לדוח מסכם מופיע בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב) בנושא בטיחות במוסדות חינוך.

[5] פורמט לדוח מסכם מופיע בחוזר מנכ”ל בטיחות סב/6ב פברואר 2002 או בחוזר המעודכן המופץ על ידי המשרד.

לתאום פגישה, השאר פרטיך ונחזור אליך בהקדם נסים טבו - 054-4417980